Máy đo điện dung CCT 36x / CCT 37x

  • Đồng hồ đo CCT 36x và CCT 37x cung cấp phép đo áp suất rất chính xác trong phạm vi từ chân không trung bình đến khí quyển
  • CCT 36x: đồng hồ đo nhiệt độ bù
  • CCT 37x: máy đo với cảm biến được kiểm soát nhiệt độ, ổn định nhiệt độ và lâu dài tuyệt vời
  • Với vỏ kim loại chắc chắn và giao diện kỹ thuật số, nó đặc biệt thích hợp để hoạt động trong chân không và các hệ thống khác
  • Xuất xứ : Đức
  • Phân phối: Đại lý pfeiffer vacuum Việt Nam – Cao Phong
Danh mục: Từ khóa: ,

Xem chi tiết các thông số chính xác ở bảng sau.

I: CCT 36x, nhiệt độ bù

Click vào Part number để xem chi tiết catalog

Full scale [hPa] Nominal diameter I/O interfaces Precision: % of measurement [%] Part number
1000 Tube OD ½” RS-485 0.2 CCT 361, tube OD ½”, RS-485
1000 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 CCT 361, tube OD ½”, RS-485,
analog
1000 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.2 CCT 361, tube OD ½”, RS-485,
Profibus
1000 DN 16 ISO-KF RS-485 0.2 CCT 361, DN 16 ISO-KF, RS-485
1000 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 CCT 361, DN 16 ISO-KF, RS-485,
analog
1000 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.2 CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485,
Profibus
1000 DN 16 CF-R RS-485 0.2 CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485
1000 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485, analog
1000 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.2 CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485,
Profibus
1000 8-VCR RS-485 0.2 CCT 361, 8-VCR, RS-485
1000 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485,
analog
1000 8-VCR RS-485, Profibus 0.2 PT R50 432
100 Tube OD ½” RS-485 0.2 PT R51 060
100 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R51 061
100 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.2 PT R51 062
100 DN 16 ISO-KF RS-485 0.2 PT R51 130
100 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R51 131
100 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.2 PT R51 132
100 DN 16 CF-R RS-485 0.2 PT R51 320
100 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R51 321
100 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.2 PT R51 322
100 8-VCR RS-485 0.2 PT R51 430
100 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R51 431
100 8-VCR RS-485, Profibus 0.2 PT R51 432
10 Tube OD ½” RS-485 0.2 PT R52 060
10 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R52 061
10 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.2 PT R52 062
10 DN 16 ISO-KF RS-485 0.2 PT R52 130
10 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R52 131
10 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.2 PT R52 132
10 DN 16 CF-R RS-485 0.2 PT R52 320
10 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R52 321
10 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.2 PT R52 322
10 8-VCR RS-485 0.2 PT R52 430
10 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R52 431
10 8-VCR RS-485, Profibus 0.2 PT R52 432
1 Tube OD ½” RS-485 0.2 PT R53 060
1 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R53 061
1 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.2 PT R53 062
1 DN 16 ISO-KF RS-485 0.2 PT R53 130
1 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R53 131
1 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.2 PT R53 132
1 DN 16 CF-R RS-485 0.2 PT R53 320
1 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R53 321
1 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.2 PT R53 322
1 8-VCR RS-485 0.2 PT R53 430
1 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.2 PT R53 431
1 8-VCR RS-485, Profibus 0.2 PT R53 432
0.1 Tube OD ½” RS-485 0.5 PT R54 060
0.1 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.5 PT R54 061
0.1 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.5 PT R54 062
0.1 DN 16 ISO-KF RS-485 0.5 PT R54 130
0.1 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.5 PT R54 131
0.1 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.5 PT R54 132
0.1 DN 16 CF-R RS-485 0.5 PT R54 320
0.1 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.5 PT R54 321
0.1 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.5 PT R54 322
0.1 8-VCR RS-485 0.5 PT R54 430
0.1 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.5 PT R54 431
0.1 8-VCR RS-485, Profibus 0.5 PT R54 432

II: CCT 37x, kiểm soát nhiệt độ

Click vào Part number để xem chi tiết catalog.

Full scale [hPa] Nominal diameter I/O interfaces Precision: % of measurement [%] Part number
1000 Tube OD ½” RS-485 0.15 PT R60 060
1000 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R60 061
1000 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.15 PT R60 062
1000 DN 16 ISO-KF RS-485 0.15 PT R60 130
1000 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R60 131
1000 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.15 PT R60 132
1000 DN 16 CF-R RS-485 0.15 PT R60 320
1000 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R60 321
1000 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.15 PT R60 322
1000 8-VCR RS-485 0.15 PT R60 430
1000 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R60 431
1000 8-VCR RS-485, Profibus 0.15 PT R60 432
100 Tube OD ½” RS-485 0.15 PT R61 060
100 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R61 061
100 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.15 PT R61 062
100 DN 16 ISO-KF RS-485 0.15 PT R61 130
100 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R61 131
100 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.15 PT R61 132
100 DN 16 CF-R RS-485 0.15 PT R61 320
100 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R61 321
100 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.15 PT R61 322
100 8-VCR RS-485 0.15 PT R61 430
100 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R61 431
100 8-VCR RS-485, Profibus 0.15 PT R61 432
10 Tube OD ½” RS-485 0.15 PT R62 060
10 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R62 061
10 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.15 PT R62 062
10 DN 16 ISO-KF RS-485 0.15 PT R62 130
10 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R62 131
10 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.15 PT R62 132
10 DN 16 CF-R RS-485 0.15 PT R62 320
10 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R62 321
10 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.15 PT R62 322
10 8-VCR RS-485 0.15 PT R62 430
10 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R62 431
10 8-VCR RS-485, Profibus 0.15 PT R62 432
1 Tube OD ½” RS-485 0.15 PT R63 060
1 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R63 061
1 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.15 PT R63 062
1 DN 16 ISO-KF RS-485 0.15 PT R63 130
1 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R63 131
1 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.15 PT R63 132
1 DN 16 CF-R RS-485 0.15 PT R63 320
1 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R63 321
1 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.15 PT R63 322
1 8-VCR RS-485 0.15 PT R63 430
1 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.15 PT R63 431
1 8-VCR RS-485, Profibus 0.15 PT R63 432
0.1 Tube OD ½” RS-485 0.5 PT R64 060
0.1 Tube OD ½” RS-485, analog 0 – 10 V 0.5 PT R64 061
0.1 Tube OD ½” RS-485, Profibus 0.5 PT R64 062
0.1 DN 16 ISO-KF RS-485 0.5 PT R64 130
0.1 DN 16 ISO-KF RS-485, analog 0 – 10 V 0.5 PT R64 131
0.1 DN 16 ISO-KF RS-485, Profibus 0.5 PT R64 132
0.1 DN 16 CF-R RS-485 0.5 PT R64 320
0.1 DN 16 CF-R RS-485, analog 0 – 10 V 0.5 PT R64 321
0.1 DN 16 CF-R RS-485, Profibus 0.5 PT R64 322
0.1 8-VCR RS-485 0.5 PT R64 430
0.1 8-VCR RS-485, analog 0 – 10 V 0.5 PT R64 431
0.1 8-VCR RS-485, Profibus 0.5 PT R64 432
Scroll to Top